Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του POMELO είναι να βελτιώσει τις αποτελεσματικές πρακτικές ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών καθώς και της νεολαίας μεταναστών με την ντόπια νεολαία στην κοινότητα της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί μια πολυπολιτισμική πορεία βελτίωσης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, εργαλείων και πρακτικών, ικανών να παρέχουν ίση φωνή και την ευκαιρία να αναπτυχθούν μαζί μέσα σε μία κοινότητα.

Οι στόχοι του σχεδίου είναι:
– η βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για την ομάδα στόχο (νεολαία και κοινωνικοί φορείς/οργανισμοί νεολαίας/εθελοντές/εκπαιδευτές που εργάζονται με ντόπιους και μετανάστες νέους), μέσω ειδικών και λεπτομερών υλικών, ικανών να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της μουσικής στην κοινωνική συνοχή και στην εκμάθηση γλωσσών, ιδίως μέσω της δημιουργίας στίχων και τραγουδιών
– η ενίσχυση και η διάδοση της γνώσης σχετικά με το βασικό θέμα του σχεδίου των οργανώσεων νεολαίας και του προσωπικού που εργάζεται με μετανάστες και ντόπιους νέους και ασχολείται με την ένταξη των μεταναστών, που συμμετέχουν στο σχέδιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χρήστες

Το POMELO απευθύνεται κυρίως σε:
εθελοντές και εκπαιδευτές που εργάζονται με μετανάστες και τη νεολαία των μεταναστών
– την κοινωνία κοινωνικούς φορείς
– το προσωπικό των οργανισμών νεολαίας που εργάζονται με νέους μετανάστες και ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών
 προσωπικό οργανώσεων νεολαίας που συνεργάζονται με την τοπική νεολαία.

Ως δεύτερη ομάδα-στόχος, το σχέδιο απευθύνεται σε νέους μετανάστες και την ντόπια νεολαία.

Εταίροι

Το PRISM υποστηρίζει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της επικράτειας στην οποία δραστηριοποιείται. Δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένος αναπτυξιακός παράγοντας, ικανός να παρακολουθεί και να ενισχύει στο έδαφός του τις αναπτυξιακές πολιτικές που προωθούνται από τοπικούς και διακρατικούς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαρθρωτικών ταμείων και προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί της. Η αποστολή της PRISM αφορά την προώθηση της ανάπτυξης που είναι:

  • τοπική, με την προώθηση της εδαφικής ταυτότητας και των δυνατοτήτων των ενδογενών πόρων
  • βασισμένη σε μια αποτελεσματική τοπική διακυβέρνηση και ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου
  • βιώσιμη, με την κάλυψη των αναγκών των σημερινών γενεών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες.

Ιστοσελίδα: http://www.associazioneprism.eu/
Ηλ.Διευθ: f.amico@associazioneprism.eu
Τηλέφωνο: +393384338670

Η Spolek PELICAN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση και η υποστήριξη της εφαρμογής τους σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Αποστολή του είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας υποστηρίζοντάς τους, συνεργαζόμενος με τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα, προγράμματα και επαγγελματικές υπηρεσίες. Τα μέλη του οργανισμού διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πόρων και μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης.

Ιστοσελίδα: https://skolapelican.com/en/language-school-brno/
Ηλ. Διευθ: pelikan@skolapelican.com
Τηλέφωνο: +420549216124

Η P.M.F. Έρευνα είναι μια ιταλική ΜΜΕ που ασχολείται με διάφορες R&D στις ΤΠΕ που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση.  Εισάγει και εφαρμόζει καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες στη διαδικασία μάθησης διαφόρων ομάδων-στόχων, όπως τα παιδιά, οι άνεργοι νέοι και οι γυναίκες επιχειρηματίες.

Ιστοσελίδα: https://www.pmf-research.eu/
Ηλ. Διευθ: epo@jogroup.eu
Τηλέφωνο: 0039 095 0936053

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΔΕ ΑΜΘ) είναι μια αποκεντρωμένη περιφερειακή διοικητική δομή του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Κομοτηνή. Η ΠΔΕ ΑΜΘ συντονίζει τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πέντε περιφερειακές ενότητες: Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Σκοπός της ΠΔΕ ΑΜΘ είναι η διάδοση του οράματος, της εκπαιδευτικής πολιτικής και των στρατηγικών / λειτουργικών στόχων του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή του.

Ιστοσελίδα:www.pdeamth.gr
Ηλ.Διευθ: pdeamthr@sch.gr
Τηλέφωνο:+302531083510

Το MUS-E Cyprus είναι ένας ζωντανός νέος οργανισμός που ειδικεύεται στην εκπαίδευση για παιδιά και νέους μέσα από τη φύση και τις τέχνες. Παρέχουν τακτικές συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των παιδιών και των εφήβων και της γενικότερης ζωής τους, χρησιμοποιώντας μορφές τέχνης, κυρίως μουσική και μάθηση βασισμένη στη φύση. Ειδικεύονται στην κοινωνική ένταξη και πιστεύουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για την αλληλεπίδραση σε ένα νέο περιβάλλον στο οποίο τόσο ο πολιτισμός όσο και η γλώσσα  είναι ανοίκεια. Το MUS-E CYPRUS συμβάλλει στην καινοτόμο διδασκαλία γλωσσών με την ενσωμάτωση της μουσικής και του CLIL. Το MUS-E CYPRUS είναι νέο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, αλλά το προσωπικό του έχει αναπτύξει έργα για τα Ηνωμένα Έθνη και έχει εμπειρία όσον αφορά σε επίσημες διαδικασίες στο πλαίσιο δημόσιων διεθνών οργανισμών.

Ιστοσελίδα: http://www.musecyprus.org
Ηλ.Διευθ: maria.demosthenos@musecyprus.org
Τηλέφωνο:+35797832328

Η SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (SAN) / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Πολωνία με 15.000 σπουδαστές και πολυάριθμο ακαδημαϊκό προσωπικό. Υπάρχουν 18 τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτιστικών Μελετών, των Γλωσσικών Σπουδών, της Κοινωνιολογίας, της Εκπαιδευτικής Επιστήμης και της Ψυχολογίας που θα συμβάλουν με την εμπειρία τους σε αυτό το έργο, με πολλές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας γλωσσών. Επίσης, λειτουργεί το Κέντρο Γλωσσών Clark (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clark), προσφέροντας διαφορετικά είδη διαπολιτισμικών μαθημάτων. Εκτός από την κύρια δραστηριότητά του, το Πανεπιστήμιο είναι ένας σημαντικός θεσμός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων (LLL) που προσφέρει εξατομικευμένα μαθήματα για ενήλικες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ιστοσελίδα: www.swspiz.pl
Ηλ.Διευθ: rektorat@spoleczna.pl
Τηλέφωνο: +48426646601