Ενότητα μάθησης

παιχνίδι πληροφοριών και χάρτης δεξιοτήτων στη μουσική

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία υπάρχουν άφθονες θετικές απόψεις που αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της μουσικής ως μέσο για την εκμάθηση της πρώτης και δεύτερης γλώσσας. Αυτές αποτελούν την επιστημονική βάση του σχεδίου, παρέχοντας στους κοινωνικούς φορείς και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα ενημερωτικό υλικό, που παρουσιάζεται σε διαφορετική μορφή από τα τυπικά εγχειρίδια με θεωρητικό υπόβαθρο. Μια αρκετά δημιουργική και καινοτόμος μεταφορά γνώσης είναι το διαδικτυακό ‘παιχνίδι πληροφοριών’ του POMELO, με σκοπό να είναι διαδραστικό και να περιέχει τα βασικά αποτελέσματα των ερευνών για την επίδραση του τραγουδιού στη δυναμική της ομάδας και τη χρήση της μουσικής στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Το παραδοτέο περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα που είναι αφιερωμένο στον ορισμό και την περιγραφή των δεξιοτήτων που απορρέουν από την εφαρμογή του τραγουδιού στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας και της χρήσης της μουσικής ως ενισχυτή της κοινωνικής ένταξης.

εκπαιδευτικό πακέτο για τους κοινωνικούς φορείς και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας

Ο κύριος στόχος του Εκπαιδευτικού Πακέτου είναι η παραγωγή, ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή ενός πλήρους πακέτου εκπαίδευσης για την πρώτη ομάδα στόχο – εθελοντές, εργαζόμενους με νεολαία, οργανώσεις νέων και κοινωνικούς φορείς – με σκοπό τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μέσω πολιτισμικής ανταλλαγής, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αξιοποιώντας αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο, η πρώτη ομάδα-στόχος θα μπορέσει να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη νεολαία της περιοχής. Το Εκπαιδευτικό Πακέτο περιέχει μεθόδους εκπαίδευσης διαπολιτισμικών ομάδων, στον τομέα της διδασκαλίας γλωσσών μέσω της μουσικής. Στόχος του Εκπαιδευτικού Πακέτου είναι να εξοπλίσει τους εθελοντές, τους νέους, τις οργανώσεις νέων και τους κοινωνικούς φορείς με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για:

  • Δημιουργία διαπολιτισμικών ομάδων με μετανάστες και νέους της περιοχής: πώς να ενσωματωθούν δύο πολιτισμικές ομάδες, πώς να δημιουργηθεί μια σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, πώς να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους και κρίσεις.
  • Προετοιμασία και διεξαγωγή ελκυστικών μαθημάτων με βάση το μουσικό στοιχείο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, από διμερή οπτική γωνία: τόσο η προοπτική των ντόπιων όσο και αυτή των μεταναστών νέων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε βήμα: κατά την προετοιμασία, την επιλογή υλικού, τη δημιουργία των ομάδων, την προετοιμασία της εγγραφής τραγουδιών και τη διανομή τους.
  • Δημιουργία έγκυρου υλικού από τα παραδοτέα των ομάδων: διαπολιτισμικά τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας των ντόπιων νέων και της ομάδας των μεταναστών. Το εκπαιδευτικό πακέτο παρέχει, σε εθελοντές, εργαζόμενους με τη νεολαία, οργανώσεις νεολαίας και κοινωνικούς φορείς, πληροφορίες και παραδείγματα για τον τρόπο επιλογής του κατάλληλου εργαλείου εγγραφής, παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του κάθε εργαλείου και δίνει οδηγίες για τη χρήση του παραγόμενου υλικού και την ευρεία διάδοση της ιδέας – σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικό Πακέτο για τους ντόπιους νέους και τη νεολαία των μεταναστών

Αυτό το Εκπαιδευτικό Πακέτο στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων αποκλειστικά για νέους, με σκοπό τη διεξαγωγή μαθημάτων ξένης γλώσσας με έμφαση στη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ των δύο ομάδων: των μεταναστών και των ντόπιων μέσω της μουσικής, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του σχεδίου, που είναι τα εξής: όλες οι βασικές οδηγίες, βήμα προς βήμα οδηγούς, πρότυπα, συμβουλές κ.λ.π. Σκοπός του Εκπαιδευτικού Πακέτου είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μεθόδων για την απόκτηση νέων γλωσσικών γνώσεων μέσω της μουσικής με έμφαση στην πολιτισμική ανταλλαγή, απαντώντας στην ερώτηση της νεολαίας των μεταναστών και των ντόπιων για το πώς μπορεί κανείς να “δουλέψει” τη γλώσσα μέσω της μουσικής. Η βασική ιδέα είναι να παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση για την εκμάθηση γλώσσας και την πολιτισμική ανταλλαγή και η υποχρεωτική απαίτηση αυτής της ιδέας είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα παραδοτέα είναι φιλικά προς τον χρήστη, ενδιαφέροντα, καινοτόμα και ευχάριστα. Θέλουμε οι νέοι, όχι μόνο να κερδίσουν επιπλέον κίνητρα για την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη πολιτιστική συνείδηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου θέλουμε να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να εκτιμούν τα αγαθά που εισάγονται από ξένους πολιτισμούς στην τοπική κοινωνία.

οδηγός αναπαραγωγής πολυμέσων