Vzdělávací sekce

Info-game a mapa hudebních kompetencí 

Jak ukazuje akademická literatura, hudba má významný vliv na úspěšné studium jazyků, přičemž právě na tomto předpokladu je postaven tento projektu. POMELO poskytuje instrukce, informace a vzdělávací materiály v různorodých variantách. Značně kreativní a inovativní způsob přesunu znalostí je ´info-game´, která je založena na interaktivním způsobu výuky a představuje hlavní výsledky výzkumu – jakým způsobem zpěv ovlivňuje dynamiku skupiny a to včetně vlivu hudby na studium jazyků. Součástí výstupů je sekce, která je věnovaná definici a popisu kompetencí, které vychází ze zkušeností využívání zpěvu a hudby ke studiu jazyků a sociální inkluzi.

Tréninkový program pro sociální pracovníky a pracovníky s mládeží

Hlavním cílem tréninkového programu je vytvořit, zhodnotit a implementovat finální verzi vzdělávacího programu, který je určen první cílové skupině (dobrovolníci, pracovníci s mládeží, organizace pracující s mládeží a sociální pracovníci) za účelem výuky cizích jazyků prostřednictvím hudby a poznávání odlišných kultur. Za použití tohoto vzdělávacího nástroje bude první cílová skupina schopna podpořit sociální inkluzi mezi nově příchozími a lokálními mladými lidmi. Jeho součástí je rovněž metodologie vzdělávání prostřednictvím hudby v mezikulturním kontextu. Cílem je poskytnout dobrovolníkům, pracovníkům s mládeží, organizacím pracující z mládeží a sociálním pracovníkům veškeré informace a nástroje, které jsou nezbytné pro:

  • Vedení interkulturních skupin a místních mladých lidí: jak integrovat skupiny z rozdílného kulturního prostředí, jak zajistit efektivní a vhodnou komunikaci mezi skupinami, jak zvládnout potenciální rizika a krize;
  • Přípravu a vedení lekce založené na hudbě: je nezbytné vzít v úvahu perspektivy všech zúčastněných, tedy nově příchozích a lokálních mladých lidí a to při všech krocích: přípravě, výběru materiálů, přípravě nahrávání písní a jejich distribuce.
  • Tvorbu validního materiálu skupinou: interkulturní písně, které jsou vytvořeny díky spolupráci obou skupin. Vzdělávací program poskytuje první cílové skupině informace potřebné k výběru vhodného způsobu a nástroje nahrávání, jeho správné použití a tipy k mediálnímu šíření výstupů na regionální či národní úrovni.

Vzdělávací program pro lokální a nově příchozí mládež

Cílem vzdělávacího programu je navrhnout a vytvořit vzdělávací nástroje, které budou určeny mladým lidem za účelem podpory studia jazyků s důrazem na interkulturní prvek: prolínání kultur mezi nově příchozími a mladými lidmi prostřednictvím hudby. Rovněž zahrnuje veškeré nezbytné materiály k efektivnímu naplnění cíle projektu: instrukce krok-za-krokem, průvodce, tipy, šablony atd. Vzdělávací program poskytuje návod, jak pracovat s hudbou v kontextu studia jazyků. Hlavní myšlenkou je poskytnout nový přístup ke studiu jazyků a kulturní výměně, který bude uživatelsky přívětivý, zajímavý, inovativní a zábavný. Nesnažíme se však pouze o podporu motivace ke studiu jazyků, ale rovněž ke zvýšení povědomí studentů o odlišných kulturách.

Příručka multimediální komunikace

Příručka multimediální komunikace (MGR the Multimedia Replicability Guide) je dokument obsahující detailní shrnutí projektu včetně metodologií a nápadů, které byly využity v průběhu projektu ke zkvalitnění výsledků a zvýšení efektivity. MGR má dvojí využití: 1)  Manuál sloužící k rozšíření výsledků projektu včetně „tutoriálu“ 2) Průvodce stanovující nezbytné kompetence pedagogů k využívání metodiky a nástrojů, které byly vyvinuty v rámci projektu. tyto kompetence jsou založeny na evropském kvalifikačním rámci (EQF).